Điều kiện Dịch vụ

Cập nhật mới nhất: Ngày 1 tháng 10 năm 2018

Chúng tôi là ai?

Skyscanner (“đối với chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” tùy theo ngữ cảnh yêu cầu) là một doanh nghiệp toàn cầu cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trực tuyến ngay lập tức cho những chuyến đi du lịch (bao gồm nhưng không giới hạn các so sánh giá chuyến bay, khách sạn và thuê xe) và các dịch vụ du lịch có liên quan khác (“Dịch Vụ Skyscanner”) dành cho người dùng trên khắp thế giới thông qua các trang web, ứng dụng và các nền khác của chúng tôi (“Nền Skyscanner”).

Skyscanner không phải là một đại lý du lịch và không chịu trách nhiệm cung cấp, thiết lập hoặc quản lý giá cả áp dụng cho bất kỳ lựa chọn hoặc sản phẩm du lịch nào (như chuyến bay hoặc khách sạn) mà bạn có thể tìm kiếm, dò tìm và/hoặc đặt chỗ thông qua Dịch Vụ Skyscanner hoặc Nền Skyscanner (“Sản Phẩm Du Lịch Bên Thứ Ba”). Tất cả các Sản Phẩm Du Lịch Bên Thứ Ba như vậy là do các đại lý du lịch độc lập, hãng hàng không, khách sạn, các nhà điều hành du lịch hoặc các bên thứ ba khác cung cấp và phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện do các bên thứ ba này áp đặt.

Dịch Vụ Skyscanner và Nền Skyscanner được cung cấp bởi Skyscanner Limited, là một công ty hữu hạn tư nhân được thành lập và đăng ký tại Anh & Xứ Wales với số công ty là 04217916 cùng với các thực thể khác quản lý trực tiếp hay gián tiếp, được quản lý bởi, hoặc chịu sự quản lý chung với Skyscanner (“Các công ty trong Tập Đoàn Skyscanner”). Chi tiết công ty của chúng tôi, bao gồm địa chỉ thư từ và văn phòng đăng ký, có ở đây.

Các Điều Khoản

Các điều khoản và điều kiện này (“Các Điều Khoản”) chi phối việc bạn truy cập và sử dụng các Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner và, cùng với chính sách về quyền riêng tư, chính sách cookie và hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi, tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Skyscanner. Khi tải về, tải lên nội dung và truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều Khoản này và những điều khoản trong chính sách về quyền riêng tư, chính sách cookie và hướng dẫn cộng đồng.

Một vài Dịch Vụ và/hoặc Nền Skyscanner (ví dụ như các sản phẩm B2B ‘Skyscanner cho Doanh Nghiệp’ của chúng tôi) có các điều khoản và điều kiện khác nhau được áp đặt vào việc sử dụng những dịch vụ này của bạn. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo rõ ràng về điều đó và sẽ phải xác nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đó, là những điều khoản và điều kiện sẽ hoạt động thay cho hoặc cùng với các Điều Khoản này, nếu thích hợp.

Chúng tôi có thể tùy ý sửa đổi các Điều Khoản này vào bất kỳ lúc nào. Nếu các Điều Khoản này được sửa đổi, chúng tôi sẽ hiển thị các điều khoản và điều kiện được sửa đổi trên hoặc thông qua Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner và bạn sẽ được xem là đã đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner sau khi các sửa đổi này được hiển thị.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản này, thì bạn không nên sử dụng Dịch Vụ Skyscanner hoặc Nền Skyscanner.

Sử Dụng Dịch Vụ Skyscanner

Bạn có thể chỉ sử dụng Dịch vụ Skyscanner và Nền Skyscanner theo luật pháp hiện hành và nhằm mục đích hợp pháp. Xét rằng bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều Khoản này, chúng tôi đồng ý cấp cho bạn giấy phép không được chuyển nhượng, không độc quyền để tải về, truy cập và sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner cho những mục đích cá nhân của riêng bạn, không có tính thương mại và không nhằm mục đích nào khác. Cụ thể là chúng tôi cấp giấy phép này cho bạn do bạn đồng ý sẽ không:

 1. a) sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner cho bất kỳ mục đích nào không thích hợp, bất hợp pháp, hoặc để đăng tải, chia sẻ hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào (i) có tính phỉ báng, làm khó chịu, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối khác; (ii) vi phạm sự bảo mật hoặc riêng tư hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào bao gồm bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác; (iii) được đăng tải, chia sẻ hoặc truyền nhằm mục đích quảng cáo hoặc tự giới thiệu bản thân bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (iv) có tính sai lạc hoặc không thể hiện nhận dạng của bạn hoặc theo cách cho biết rằng bạn được tài trợ, liên kết hoặc kết nối với Skyscanner; hoặc (v) bạn không có bất kỳ quyền nào hoặc sự cho phép cần thiết để chuẩn bị sẵn;
 2. b) sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner nhằm bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc theo bất kỳ cách nào có thể gây thiệt hại cho Skyscanner hoặc khiến Skyscanner bị mang tai tiếng;
 3. c) tháo rời, thực hiện kỹ thuật đảo ngược hoặc biên dịch ngược bất kỳ phần mềm, ứng dụng, cập nhật hoặc phần cứng nào có trong hoặc có sẵn thông qua Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner, trừ khi được luật pháp cho phép;
 4. d) sao chép, phân phối, truyền đạt cho cộng đồng, bán, thuê, cho thuê hoặc sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner, hoặc cố gắng vi phạm hoặc tránh bất kỳ biện pháp an ninh nào được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner;
 5. e) sử dụng hoặc can thiệp vào Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner theo cách có thể làm hư hỏng, vô hiệu hóa, đè nặng, làm suy yếu hoặc làm ảnh hưởng đến các hệ thống hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc quấy rầy người dùng khác;
 6. f) đưa vào, hoặc truyền qua, Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner bất kỳ mã chương trình vi tính gây hại, virút, tấn công ‘từ chối dịch vụ’ hoặc ‘spam’, sâu máy tính, con ngựa thành Troia, mã xác thực, thiết bị kiểm soát giấy phép hoặc khóa phần mềm;
 7. g) gỡ bỏ, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ thông báo nào về nguồn tác giả, tên thương mại, tên doanh nghiệp, logo hoặc tên gọi xuất xứ khác trên Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner hoặc giả mạo hoặc cố gắng giả mạo Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner là sản phẩm của người khác ngoài Skyscanner;
 8. h) sử dụng bất kỳ chương trình oặc ứng dụng máy tính tự động nào để quét, sao chép, lập mối liên kết, phân loại hoặc khai thác Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner hoặc bất kỳ phần nào khác từ đó.

Nếu bạn đăng nhập vào bất kỳ tính năng nào của, hoặc sử dụng, Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner yêu cầu sử dụng thông tin tài khoản hoặc mật khẩu đăng nhập, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cất giữ an toàn và bảo mật thông tin mật khẩu và các chi tiết đăng nhập này. Nếu bạn biết được, hoặc nghi ngờ vì bất kỳ lý do nào, rằng sự an toàn của các chi tiết đăng nhập của bạn đã bị ảnh hưởng, vui lòng cho chúng tôi biết ở đây sớm nhất có thể.

Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner không dành cho trẻ dưới 13 tuổi, và không trẻ nào dưới 13 tuổi có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào cho, trên hoặc thông qua Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ dưới 13 tuổi, và nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được thông tin cá nhân từ trẻ dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn đồng ý hoàn toàn tuân theo các điều khoản và điều kiện này trong phạm vi mà bất kỳ yếu tố nào thuộc Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner được đăng tải trên trang web bên thứ ba (ví dụ như Facebook hoặc trang web truyền thông xã hội khác) và có các điều khoản và điều kiện sử dụng riêng biệt liên quan đến trang web bên thứ ba đó.

Chia sẻ thông tin với chúng tôi

Chúng tôi xem trọng sự riêng tư của bạn và luôn hoạt động theo các luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Bạn công nhận rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào (như được xác định trong chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi) mà bạn gửi đến hoặc thông qua Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner có thể được chúng tôi sử dụng theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn đồng ý đảm bảo rằng mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và cập nhật và rằng bạn có mọi sự đồng ý, giấy phép hoặc chấp thuận cần thiết để cho phép chúng tôi sử dụng thông tin đó theo các Điều Khoản này, hướng dẫn cộng đồng và theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Trong phạm vi mà Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner cho phép bạn đăng tải, tải lên, truyền hoặc chuẩn bị sẵn bất kỳ thông tin, hình ảnh, video nào hoặc dữ liệu khác với Skyscanner hoặc người dùng Skyscanner khác (“Nội Dung Người Dùng”), bạn đồng ý rằng:

 1. a) bạn chịu trách nhiệm duy nhất về Nội Dung Người Dùng mà bạn tải lên và bạn trình bày cũng như đồng ý rằng bạn sẽ không chia sẻ bất kỳ điều gì mà bạn không được phép hoặc không có quyền chia sẻ và bạn không được cấp giấy phép như được đề cập trong đoạn (b) dưới đây;
 2. b) mặc dù tất cả các quyền sở hữu trí tuệ có trong bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào sẽ thuộc quyền sở hữu của bạn hoặc người cấp giấy phép của bạn và bạn luôn được tự do chia sẻ Nội Dung Người Dùng của bạn với người khác, sau đây bạn cho phép Skyscanner và các công ty trong tập đoàn Skyscanner có quyền không độc quyền, liên tục, miễn phí tiền bản quyền, trên toàn cầu, có thể chuyển nhượng được và có thể cấp phép lại để sử dụng, sao chép về mặt điện tử và theo hình thức khác, hiển thị, phân phát, chỉnh sửa, thích ứng, đăng tải, biên dịch, và tạo ra các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ và mọi Nội Dung Người Dùng (theo Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi) bao gồm cho những mục đích quảng cáo và tiếp thị Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner. Ví dụ như chúng tôi có thể chuẩn bị sẵn Nội Dung Người Dùng cho các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc các Công ty trong Tập đoàn Skyscanner khác để hiển thị trên trang của riêng họ. Bạn quản lý Nội Dung Người Dùng mà bạn tải lên Dịch Vụ Skyscanner và có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ lúc nào bằng cách xóa Nội Dung Người Dùng hoặc tài khoản Skyscanner của bạn. Nội Dung Người Dùng bị xóa sẽ nhanh chóng được gỡ bỏ trong vòng 48 giờ sau khi xóa.
 3. c) chúng tôi không có nghĩa vụ lưu giữ, duy trì, đăng tải hoặc chuẩn bị sẵn bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn đã tải lên và bạn sẽ chịu trách nhiệm sao lưu bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào như vậy nếu cần.

Trong phạm vi mà bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ gợi ý, ý kiến, cải thiện, ý tưởng hoặc phản hồi nào khác (“Phản Hồi”), sau đây bạn chuyển nhượng không hủy bỏ quyền sở hữu trí tuệ có trong phản hồi đó cho chúng tôi và công nhận rằng chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ Phản Hồi đó cho bất kỳ mục đích nào tùy ý. Bạn có thể có ý kiến phản hồi cho chúng tôi bằng cách nhấp vào tab ‘Phản Hồi’ hoặc ở đây.

Tài sản của Skyscanner

Trừ khi được trình bày trong các Điều Kiện này, mọi quyền sở hữu trí tuệ bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền (bao gồm bản quyền trong phần mềm máy tính), bằng sáng chế, tên thương mại hoặc tên doanh nghiệp, quyền thiết kế, quyền cơ sở dữ liệu, bí quyết, bí quyết công nghệ và quyền bảo mật trong Dịch Vụ và Nền Skyscanner (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) thuộc quyền sở hữu của hoặc được cấp phép cho Skyscanner. Bạn công nhận rằng khi sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner, bạn sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền, tên gọi hoặc quyền lợi nào trong hoặc đối với Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner hoặc trong hoặc đối với Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trừ trường hợp bạn được cấp giấy phép giới hạn sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và Nền Skyscanner theo các Điều Khoản này. Bạn cũng công nhận thêm rằng bạn không có quyền truy cập vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner dưới dạng mã nguồn.

Tài sản của người khác

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn có lý do để tin rằng bản quyền của bạn đang bị xâm phạm bởi bất kỳ nội dung nào trên Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner, vui lòng gửi văn bản thông báo về trường hợp vi phạm đó bằng cách liên hệ với chúng tôi ở đây.

Tính chính xác giá cả và khước từ bảo hành

Bạn hoàn toàn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner.

Mặc dù chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt các chính sách về ‘tính chính xác giá cả’ với các đối tác cung cấp dữ liệu du lịch cho chúng tôi và cố gắng đảm bảo rằng nội dung được hiển thị trên hoặc thông qua Dịch Vụ và Nền Skyscanner là cập nhật và chính xác, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo độ tin cậy hoặc tính chính xác của nội dung đó. Chúng tôi cung cấp Dịch Vụ và Nền Skyscanner trên cơ sở ‘nguyên trạng’ và khước từ rõ ràng mọi bảo hành, điều kiện và đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo hành ngụ ý về danh nghĩa, việc không vi phạm, khả năng mua bán và tính chính xác, cũng như bất kỳ bảo hành nào được ngụ ý bởi mục đích sử dụng thương mại, quá trình xử lý hoặc hiệu quả hoạt động. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không tuyên bố và không đảm bảo với bạn rằng Dịch Vụ Skyscanner và Nền Skyscanner (a) là chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật; (b) sẽ luôn có sẵn; (c) sẽ đáp ứng mong đợi của bạn; hoặc (d) an toàn hoặc không có lỗi, sai sót, khiếm khuyết, virút hoặc phần mềm độc hại.

Đặt vé qua Skyscanner

Skyscanner không phải là đại lý du lịch và không chịu trách nhiệm cung cấp các lựa chọn du lịch được hiển thị thông qua Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner hoặc cài đặt hoặc quản lý giá cả mà chúng tôi hiển thị. Bất kỳ Sản Phẩm Du Lịch Bên Thứ Ba nào mà bạn tìm kiếm và/hoặc đặt vé thông qua Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner được cung cấp bởi các đại lý du lịch độc lập, hãng hàng không, khách sạn, các nhà vận hành du lịch hoặc các bên thứ ba khác (“Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch”).

Skyscanner tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đặt vé với các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch nhưng không chịu trách nhiệm và không có trách nhiệm đối với bạn về các giao dịch đặt vé đó. Thông tin nhận biết của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch có liên quan cũng như các điều khoản và điều kiện áp dụng cho giao dịch đặt vé của bạn với họ (“Các Điều Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch”) sẽ được thông báo cho bạn khi đặt vé và bạn sẽ đảm bảo rằng bạn đã đọc và hiểu đầy đủ trước khi hoàn tất đặt vé.

Các Điều Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch sẽ quy định các quyền của bạn đối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch và giải thích trách nhiệm của họ đối với bạn trong trường hợp xảy ra vấn đề.

Bạn đồng ý tuân theo đầy đủ mọi Điều Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch hiện hành. Bạn công nhận rằng việc vi phạm các Điều Khoản của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch có thể dẫn đến việc hủy bỏ vé hoặc giữ chỗ, thu hồi số dặm bay thường xuyên và các quyền lợi khác, cũng như các khoản phí khác.

Nếu bạn sử dụng Nền Skyscanner để đặt chỗ hai hoặc nhiều sản phẩm du lịch liên quan trong vòng 24 giờ (ví dụ như chuyến bay và khách sạn riêng biệt (trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt chỗ đầu tiên)) thì điều này có thể được phân loại là “Thỏa thuận du lịch liên quan” tùy theo vị trí của bạn và luật pháp bảo vệ người tiêu dùng hiện hành áp dụng.  Nếu Thỏa thuận du lịch liên quan đã được tạo, bạn sẽ không có mức bảo vệ người tiêu dùng tương tự mà bạn sẽ nhận được ở nơi bạn đặt vé chuyến bay và đặt chỗ khách sạn thông qua một đại lý (nơi mà sau đó bạn có thể nhận các quyền lợi áp dụng cho việc đặt chỗ gói du lịch nghỉ lễ).  Điều này có nghĩa là bạn cần dựa vào từng nhà cung cấp để thực hiện các dịch vụ của họ, và không có nguồn lực hợp pháp đối với nhà tổ chức hoặc nhà bán lẻ gói du lịch. Trong trường hợp một trong các nhà cung cấp tham gia Thỏa thuận du lịch liên quan không trả được nợ, các quy định bảo vệ theo Quy định gói du lịch Châu Âu sẽ không áp dụng.

Các giới hạn và ngoại lệ đối với trách nhiệm

Các Điều Khoản này trình bày đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của Skyscanner đối với Dịch Vụ và Nền Skyscanner.

Skyscanner không có trách nhiệm đối với bất kỳ thỏa thuận nào của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào do việc bạn sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch nào). Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào với bất kỳ giao dịch đặt vé nào mà bạn thực hiện hoặc cố gắng thực hiện thông qua Skyscanner, bạn công nhận rằng bạn sẽ giải quyết vấn đề đó với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch có liên quan và bạn chịu mọi biện pháp khắc phục trong những trường hợp đó, bao gồm bất kỳ khoản hoàn trả nào, liên quan đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Du Lịch có liên quan và không liên quan đến Skyscanner. Nếu Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner có các đường liên kết đến các trang và nguồn thông tin khác do các bên thứ ba cung cấp, thì những đường liên kết này được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin cho bạn. Chúng tôi không quản lý nội dung của những trang hoặc nguồn thông tin này và không chịu trách nhiệm đối với các nội dung đó hoặc đối với bất kỳ thất thoát hoặc tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng những nội dung đó.

Bạn có thể xem tài liệu quảng cáo do các bên thứ ba gửi lên Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner. Mỗi đơn vị quảng cáo tự chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu quảng cáo của mình và Skyscanner không chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu quảng cáo, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi, sai sót hoặc tính không chính xác trong đó.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi (cùng với các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, đơn vị liên kết, nhà cung cấp và các bên thứ ba của chúng tôi) không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về (a) bất kỳ sự sai sót hoặc không chính xác trong nội dung được hiển thị trên hoặc thông qua Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner; hoặc (b) bất kỳ thiên tai, tai nạn, chậm trễ hoặc thất thoát hoặc thiệt hại đặc biệt, mang tính chất răn đe, trừng phạt, gián tiếp, bổ sung hoặc hệ lụy dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thất thoát lợi nhuận hoặc tiết kiệm), dù dựa vào hợp đồng, sai lầm cá nhân (kể cả do sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc khác, mà bạn phải chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc bạn truy cập, sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner hoặc bất kỳ nội dung nào được cung cấp trong đây.

Theo các Điều Khoản này và trong phạm vi luật pháp cho phép, trách nhiệm chung tối đa của chúng tôi đối với bạn phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Điều Khoản này hoặc việc bạn truy cập, sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner sẽ được giới hạn đến mức tổng cộng là £100 (một trăm pound Sterling).

Không quy định nào trong các Điều Khoản này sẽ giới hạn hoặc loại trừ (a) trách nhiệm của chúng tôi đối với trường hợp tử vong hoặc thương tật cá nhân do việc chểnh mảng hoặc trình bày gian lận hoặc không trung thực của chúng tôi gây ra; (b) bất kỳ trách nhiệm nào khác không được loại trừ theo quy định của pháp luật; hoặc (c) quyền của bạn theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của bạn đối với chúng tôi

Theo các Điều Khoản này, bạn sẽ chịu trách nhiệm đối với chúng tôi về các hành động, yêu cầu, kiện tụng, chi phí, thiệt hại, tổn thất và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí pháp lý) mà chúng tôi hoặc các Công ty trong Tập đoàn Skyscanner, và các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi phải chịu, phát sinh từ, hoặc liên quan theo bất kỳ hình thức nào đến, việc bạn sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner hoặc hành vi vi phạm những Điều Khoản này.

Chấm dứt

Skyscanner có thể tùy ý chấm dứt ngay lập tức bất kỳ thỏa thuận nào với bạn theo các Điều Khoản này vào bất kỳ lúc nào khi có thông báo gửi cho bạn và/hoặc bằng cách hủy bỏ tư cách thành viên của bạn và việc truy cập vào tài khoản của bạn nếu bạn có tài khoản đăng nhập, và gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn đã tải lên Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner. Skyscanner có thể tạm ngưng việc sử dụng toàn bộ hay một phần Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner của bạn mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào, ví dụ như ngăn chặn bạn tải lên bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn.

Điều khoản chung

Bạn công nhận rằng việc bạn sử dụng trái phép Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner có thể làm hư hỏng và thương tổn không thể đền bù được cho Skyscanner và/hoặc các đơn vị liên kết hoặc người cấp phép của mình đối với những hư hỏng mà tiền thiệt hại sẽ không đầy đủ. Do đó, trong trường hợp sử dụng trái phép đó, chúng tôi và các đơn vị liên kết và/hoặc người cấp phép (nếu thích hợp) của chúng tôi sẽ có quyền, ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục hợp pháp nào khác hiện có, yêu cầu lệnh ngay lập tức của tòa nghiêm cấm bạn không được sử dụng thêm Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner.

Nếu có bất kỳ điều khoản nào (dù toàn bộ hay một phần) trong các Điều Khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thực thi, thì việc không có hiệu lực hay không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại (dù toàn bộ hay một phần). Toàn bộ hay một phần trong bất kỳ điều khoản nào được tòa án có thẩm quyền thích hợp quyết định là không hợp lệ hay không thể thực thi sẽ được xem là đã được xóa khỏi các Điều Khoản này.

Những Điều Khoản này quy định riêng cho bạn. Bạn không được phép chuyển nhượng toàn bộ hay một phần những Điều Khoản này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có văn bản đồng ý trước của chúng tôi.

Những Điều Khoản này trình bày thỏa thuận đầy đủ giữa chúng tôi và bạn và thay thế cho bất kỳ và mọi điều khoản, điều kiện, thỏa thuận và thống nhất trước đây về việc bạn sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng có hành động đối với bất kỳ dấu hiệu nào trong Nội Dung Người Dùng cho thấy vi phạm các Điều Khoản này. Nếu bạn biết hoặc nghi ngờ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc biết hoặc nghi ngờ rằng các công việc thuộc về bạn đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi ở đây.

Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này không được xem là khước từ chúng hoặc quyền thực hiện bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này sau đó.

Cá nhân nào không phải là một bên đối với các Điều Khoản này sẽ không có quyền thực hiện bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này.

Dù bạn truy cập hay sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner từ quốc gia nào, thì trong phạm vi pháp luật cho phép, những Điều Khoản này và việc sử dụng Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner của bạn sẽ bị chi phối theo luật pháp Anh Quốc và xứ Wales và bạn được xem là đã đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền không độc quyền của Anh Quốc và xứ Wales để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh theo những điều khoản này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn cần thêm thông tin về Skyscanner hoặc có bất kỳ đề xuất nào về cách cải thiện Dịch Vụ Skyscanner và/hoặc Nền Skyscanner, vui lòng liên hệ chúng tôi ở đây. Hoặc bạn có thể viết thư gửi về cho chúng tôi tại Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN với tiêu đề gửi ‘General Counsel’ (Tổng Cố Vấn).